Over deze site

Wat?

Frontaal.net gaat over front-end webdevelopment. Frontaal.net is een Nederlandstalig weblog over (X)HTML-markup, CSS, toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid, gericht op beginnende, leergierige websitebouwers. De nadruk ligt niet op design of zaken die de server dynamisch regelt, maar op een beter begrip van het bouwen van een duurzame en toegankelijke website.

‘Een duurzame en toegankelijke website’, hoor ik sommigen al mompelen, ‘jij wilt ons gewoon aan de CSS helpen!’. Aangezien het gebruik van CSS momenteel een van de weinige methoden is om een duurzame en toegankelijke site te bouwen, kom je inderdaad al gauw op CSS uit. Maar het gebruik ervan is geen doel op zich. En een kritische kijk op zaken staat voorop. Juist door veel te lezen en discussies te volgen over de voor- en nadelen van bepaalde werkwijzen, probeer ik kennis over te brengen die mij zinnig lijkt. Daarbij zie ik vast nog een hoop over het hoofd. Ik hoor het dan ook graag als zaken iets anders in elkaar zitten dan dat ik heb beschreven. De reacties zijn daar bij uitstek de plek voor.

Met dit weblog ga ik op onderzoek naar veelvoorkomende problemen van beginners en de mogelijke oplossingen voor deze problemen. Een onderbouwing daarbij meegeven vind ik erg belangrijk. Dat gebeurt dan ook door het aanhalen van bronnen die door de webdevelopergemeenschap uit het standardistakamp als betrouwbaar worden beschouwd. Instanties als het W3C en WaSP, maar ook websites als A List Apart, Naar Voren (†) en Webrichtlijnen van de overheid.

Wie?

Roger brengt zijn werktijd door met front-end webdevelopment, marketingcommunicatie en technical writing bij een beursgenoteerd bedrijf en besteedt zijn vrije tijd aan webanalytics, conversieratio-optimalisatie en online marketing in brede zin. Maar van oorsprong is hij een sociaal wetenschapper die bijna zijn hele leven al aan beeld- en geluidproducerende apparaten zit gekluisterd, met name aan de computer. Sinds 1999 bezig met webdesign, eerst in Flash, later in HTML met tabellen, layers, frames, talloze javascriptjes, de hele mikmak. Tijdens de internetbubble was hij enige tijd junior webdesigner.

In 2003 kwam hij via een stage bij een multimediabedrijf in aanraking met de voordelen van CSS. Dit opende een hele nieuwe wereld, een wereld waarin het denken over websites compleet anders was dan tot dan toe gebruikelijk was. Rond diezelfde tijd werden zaken als ‘XHTML’, ‘webstandaarden’ en ‘toegankelijkheid’ de nieuwe trend in webdesign. De stortvloed aan nieuwe informatie over deze onderwerpen inspireerde hem tot het bouwen van enkele websites, maar meer nog tot veel, heel veel lezen en het delen van kennis op internetfora.

Op die fora bleek in de loop der jaren dat sommige vragen herhaaldelijk langskwamen. Anno 2006 werd het dan toch eens tijd om de basics samen te brengen in een Nederlandstalig weblog, Frontaal.net, in de hoop dat het een bescheiden bijdrage kan leveren aan het internetlandschap.

Laat u even weten of daar wat van terecht is gekomen? ;)

Credits

Bedankjes aan o.a. Vinz (font), AlperEsin (feed-icon), Gogetadesign (brushes), Aramisdream (brushes) en aan de makers van de gebruikte frameworks.